Sunday, December 16, 2018

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Sholat ( Syarat Wajib Sholat )


Syaraaithu wujuubu ash sholaati
Wa syaraa-itu wujuubi ash sholaati tsalaatsatu asy-yaa-a : al islaam, wa al buluugh wa al aqli, wa huwa hadun at takliifi.


Syarat Wajib Sholat
Dan syarat wajib sholat itu ada tiga perkara yaitu : beragama islam, telah baligh  dan berakal sehat, dan inilah batasan dari seseorang yang disebut mukallaf ( orang yang dibebani perintah syar'i salah satunya sholat ).

0 comments:

Post a Comment