Saturday, April 11, 2015

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Thaharah ( Macam - Macam Air )


Jakarta, 11 April 2015

Pada kesempatan kali ini saya akan coba tulis postingan yang membahas fiqh didalam madzhab syafi'i, yang diambil dari kitab Matan Al Ghayah Wa Taqrib karangan Al Qodhi Ahmad bin Husain Al Asfahan atau yang terkenal sebagai Matan Abi Syuja. Kitab ini banyak di syarah oleh beberapa ulama sebagai contoh kitab yang men-syarah / menjelaskan kitab ini adalah Kifayatul Akhyar, Al Iqna, Fathul Qorib dan ada satu kitab kontemporer syarah dari Matan Abi Syuja ini yaitu At Tahdzib karangan Dr Mustafa Dieb Al Bugho.

Semoga bermanfaat dan inshaa Allah mohon do'anya semoga diberi kemudahan didalam menulis semua kitab dan fasal di Matan Abu Syuja tsb.

Al miyaahu allatiy yajuuzu bihaa tathhiru sab'u miyaah : maa-u assamaa-i wa maa-u al bahri wa maa-u an nahri wa maa-u al bi'ri wa maa-u al 'ayni wa maa-u al barad.

Tsumma al miyaahu 'alaa arba'ati aqsaam : thaahirun muthahhirun ghayru makruuh wa huwa al maa-u muthlaq, thahhirun muthohhirun makruuh wa huwa al maa-u al musyammas, wa thaahirun ghayru muthohhir wa huwa al maa-u al musta'mal wa al mutaghayyiru bimaa khoolathahu mina thaahiraati wa maa- un najisun wa huwa alladziy hallat fiihi najaasatun wa huwa duuna al qullatayni, aw kaana qullatayni fa-aksara fataghayyara, wal qalataani khamsaa-atun rithlin baghdaadiy taqriiban fii al ashahhi.

Terjemahannya :

Macam - macam air yang boleh digunakan untuk bersuci ada tujuh macam :

1. Air hujan
2. Air laut
3. Air sungai 
4. Air sumur
5. Air mata air
6. Air salju
7. Air embun

Kemudian macam-macam air tersebut dibagi 4 bagian : 

1. Air suci mensucikan dan tidak makruh, air ini disebut air mutlak
2. Air suci mensucikan tetapi makruh dipakai, air ini disebut air musyamas yaitu air yang terkena panas matahari
3. Air suci tapi tidak mensucikan, air ini disebut air musta'mal dan air yang sudah berubah (warna, bau dan rasanya) disebabka barang suci yang mencampurinya.
4. Air najis adalah air yang kurang dari 2 qullah yang terkena najis atau air 2 qullah lebih kemudian berubah (karena najis itu ). Dua qullah adalah kira-kira 500 kati baghdad, menurut pendapat yang shahih.0 comments:

Post a Comment