Friday, December 14, 2018

Fiqh Syafi'i Matan Abi Syuja Kitab Thaharah ( Hukum Haidh Nifas dan Wiladah )


Ahkaamu al haidhu wa an nifaasu wa al istihaadhoh

Wa yakhruju min al farji tsalaatsatu dimaa-in : damu al haidhu, wa an nifaasu wa al istihaadhoh. Fa al haidhu huwa ad damu al khooriju min farji al mar-ati 'alaa sabiili ash shihahti min ghayri sababi al wilaadati, wa launuhuu aswadu mukhtadimun ladda'un.

Wa an nifaasu huwa ad damu al khooriju 'aqiba al wilaadati, wa al istihaadhoh huwa ad damu al khooriju fii ghayri ayyaami al haidhi wa an nifaasi.

Wa aqollu al haydhi yaumun wa laylatun wa aktsaruhu khomsata 'asyaro yauman, wa ghoolibuhu sittun aw sab'un. wa aqollu an nifaasi lahdhotun, wa aktsaruhu sittuuna yauman wa ghaalibuhu arba'uuna yaumaan, wa aqollu ath thuhri bayna alhaydhotayni khomsata 'asyaro yaumaan wa laa hadda li aktsarihi.

Wa aqollu zamanin tahiidhun fiihi al mar-atu tis'u siniina, wa aqollu al hamli sittatu asyhurin, wa aktsaruhu arba'u siniina wa ghoolibuhu tis'atu asyhurin. Hukum Haidh, Nifas dan Istihadhoh

Dan ada tiga macam darah yang keluar dari kemaluan wanita : darah haidh, nifas dan istihadhoh. Haidh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat/ normal tanpa sebab adanya kelahiran, dan warna darahnya adalah hitam kemerah-merahan.

Dan nifas adalah darah yang keluar akibat persalinan (melahirkan) dan istihadhoh adalah darah yang keluar diluar dari hari-hari haidh dan nifas. 

Dan sedikitnya waktu haidh adalah satu hari satu malam, dan paling lama waktunya adalah lima belas hari, pada umumnya waktu haidh adalah enam atau tujuh hari. Dan sedikitnya waktu nifas adalah sekejap dan paling lama enam puluh hari, pada umumnya adalah empat puluh hari. Sedikitnya masa suci antara dua haidh adalah lima belas hari, dan tidak ada batas waktu untuk paling lamanya.

Dan sedikitnya usia wanita mengeluarkan darah haidh adalah usia sembilan tahun, dan sedikitnya masa hamil adalah empat bulan dan paling lama masa hamil adalah empat tahun. Dan pada umumnya masa hamil adalah sembilan bulan.

 

0 comments:

Post a Comment